Privacyverklaring Allround Sport Care

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg en dus voor onze dienstverlening op het gebied van fysiotherapie. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Deze verklaring is van toepassing op Allround Sport Care 

In onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en/of te begeleiden, van dienst te zijn en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Allround Sport Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Allround Sport Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Allround Sport Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het leveren van een behandeling fysiotherapie, oedeemtherapie en/of manuele therapie volgens de wettelijke voorwaarden.
• Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de praktijk (legitimatieplicht).
• Voor overleg met, of verslag aan uw huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk (alleen na uw toestemming).
• Voor doelmatig beheer en beleid.
• Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
• Onze praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering, bijvoorbeeld declaratie van de behandeling.
• Voor de financiële administratie en overige administratie. Bijvoorbeeld bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau. Of voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête. Maar ook voor de landelijke database van de beroepsgroep KNGF.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gebruikmaking van onze fysiotherapeutische diensten. Wij hebben deze informatie nodig om uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) goed te vormen en bij te houden.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Allround Sport Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Geslacht
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Mobiel nummer
 • Huisarts
 • Polisnummer zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van belang voor de behandeling fysiotherapie.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen jonger dan 16 jaar. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, zijn er ook andere (interne) personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, welke in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Overdracht van uw dossier:

Als u overstapt naar een andere fysiotherapiepraktijk, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De huidige fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u hem/haar heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe
fysiotherapeut.

Uw medisch dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn (bijvoorbeeld via Zorgmail).

Een verzoek voor overdracht dient altijd schriftelijk te gebeuren. Meer informatie hierover treft u aan onder ‘Rechten omtrent uw gegevens’.

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Allround Sport Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing of Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Allround Sport Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie
E-mailadres (Zorgmail)
Telefoon
AGB

Uw persoonsgegevens worden door Allround Sport Care opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens / Personal Training

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
• gegevens over gezondheid
• gegevens over gewicht
• gegevens over trainingsdoelen

Allround Sport Care gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers van Allround Sport Care verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Alle medewerkers van Allround Sport Care hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw Personal Training door ons verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en overige geïnteresseerden Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Allround Sport Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Allround Sport Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ASC-Fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten. Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Allround Sport Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het kunnen selecteren van de juiste kandidaat voor de vacante functie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sollicitatiebrief met CV.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Allround Sport Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam en geboortenaam
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Telefoonnummer

E-mailadres
Opleidingsgegevens

Arbeidsverleden

Uw persoonsgegevens worden door Allround Sport Care opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure met een max van 6 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Allround Sport Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

• Administratieve informatie vastleggen m.b.t. het (digitale) personeelsdossier.
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
• Het uitbetalen van salaris.
• Het registeren van ziekte bij de Arbodienst en/of UWV.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst en het (digitale) personeelsdossier.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Allround Sport Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam en geboortenaam
Geslacht
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum en –plaats
Salarisgegevens
Kopie ID
BSN-nummer
Bankgegevens
Diploma’s
Gegevens partner

Uw persoonsgegevens worden door ASC-Fysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft. Daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Het personeelsdossier wordt tot de pensioengerechtigde leeftijd bewaard.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Allround Sport Care gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Allround Sport Care maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Allround Sport Care te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Allround Sport Care heeft hier geen invloed op. Allround Sport Care heeft Google geen toestemming gegeven om via Allround Sport Care verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens               voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten of inzage wil in ons verwerkingsregister, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@allroundsportcare.nl of via Allround Sport Care Spieringweg 994, 2136 LL Zwaanshoek. De gemaakte kosten worden aan u doorbelast, te weten kopieerkosten, administratiekosten eventuele gemaakte (aangetekende) verzendkosten.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verstrekking aan derden
De medewerkers van Allround Sport Care hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen, verstrekken wij de gevraagde informatie alleen wanneer u hiervoor schriftelijk akkoord hebt gegeven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen/buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen dan wel buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Allround Sport Care bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Allround Sport Care van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid of een 2-laagsverificatie op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@allroundsportcare.nl of via 06-14791066